Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του ταχυδρομικού αντικειμένου από τη στιγμή της ταχυδρόμησης μέχρι και την παράδοσή του μέσω του συστήματος IPS.

Για τα εξερχόμενα αντικείμενα, υπάρχει πιθανότητα η πληροφόρηση να σταματά με την αναχώρηση του αντικειμένου από την Κύπρο. Αυτό μπορεί να συμβεί για δυο λόγους:

  • Ο ταχυδρομικός παροχέας στην χώρα προορισμού δεν καταχωρεί ενδιάμεσες πληροφορίες παρά μόνο όταν παραδοθεί το αντικείμενο στον παραλήπτη.

  • Όταν φτάσει στη χώρα προορισμού ο ταχυδρομικός παροχέας, ενημερώνει δικό του σύστημα. Σε τέτοια περίπτωση, μπορείτε να συμβουλευθείτε το αντίστοιχο σύστημα της χώρας προορισμού επιλέγοντας την ανάλογη χώρα από την ιστοσελίδα http://www.track-trace.com/post

You can trace through IPS the course of a postal item from the time of its posting until its delivery.

For the outbound items, it is possible that the information entered into IPS stops at the time of its departure from Cyprus. This could happen for the following reasons:

  • The postal operator in the destination country only updates IPS when the item is delivered to the addressee, without entering interim information.
  • When the item arrives at the destination country, the postal operator updates its own track and trace system. You can obtain information from the track and trace system of postal operators of various countries from http://www.track-trace.com/post
   
Καταχωρήστε τον αριθμό αντικειμένου που θέλετε να εντοπίσετε (χωρίς κενό δηλ. ΧΧ123456789ΧΧ) και πατήστε Υποβολή.
Enter the item number you want to track (without spaces ie. XX123456789XX), then click Submit.
Αρ. Αντικειμένου/
Item Id: